Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka jakavat tukea maaseudulla toimiville yhdistyksille ja yrityksille. Leader-ryhmät kannustavat alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

 

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia Maaseuturahaston tuella. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Ryhmät neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

 

Leader-toiminnan kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma paikallisen maaseudun kehittämisstrategia, joka laaditaan ohjelmakausittain yhteistyössä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä ohjelmakausi 2014–2020.

 

Strategian ja siihen pohjautuvien valintakriteerien perusteella päätetään, mitä hankkeita rahoitetaan. Rahoituspäätökset tekee Leader-ryhmän hallitus. Kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita.

LEADER -toiminnan periaatteet

 

  • Alueperusteisuus: paikallinen kehittämisstrategia laaditaan tietylle alueelle
  • Alhaalta ylöspäin -periaate: kehittämisideat ovat paikallisia, ruohonjuuritason ideoita
  • Paikallinen kumppanuus: toiminta yhdistää erikokoisia julkisia ja yksityisiä toimijoita; päätöksenteossa ovat mukana alueen asukkaat, yhteisöt ja julkiset tahot
  • Monialaisuus ja rajojen rikkominen: tehdään yhteistyötä, joka ylittää sektorit ja organisaatiot
  • Innovatiivisuus: kehittämistoiminnalla ja hankkeilla tähdätään uuden luomiseen
  • Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: opitaan ja yhteistyötä tehdään paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti ja kansainvälisesti
  • Verkostoituminen: tavoitteena hyvien käytäntöjen jakaminen

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista.

 

Leader-toiminta rantautui Suomeen vuonna 1996 EU-jäsenyyden myötä. Koko Euroopassa toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Suomessa ryhmiä on 54, joista kolme kuuluu Leader Pohjanmaan alueeseen: Leader Aktion Österbotten, Leader Pirityiset ja Leader YHYRES.