Landsbygdens projekt- och företagsstöd har gett goda resultat i Västra Finland

Landsbygdens projekt- och företagsstöd har gett goda resultat i Västra Finland

NTM-centralerna i Västra Finland har låtit utvärdera sina planer för utveckling av landsbygden. Arbetet har omfattat företags- och projektstöd som NTM-centralerna har finansierat denna programperiod.

Utredningen förstärkte tron på vad vi nu gör, konstaterar företagsanalytiker Matias Smeds och utvecklingsexpert Petri Svanbäck.

Enligt en enkät till projektaktörerna har man inom projekten lyckats höja kompetensen hos målgruppen, ta fram material som målgruppen har nytta av och förbättrat kunnandet hos den genomförande organisationen. Uppkomsten av samarbetsnätverk har också främjats. Däremot har projektverksamheten inte haft så stor direkt inverkan på uppkomsten av ny företagsverksamhet, nya jobb eller investeringar.

– Den utomstående utvärderingen bekräftade vår egen uppfattning om hurdana resultat projekten ger. Fem olika NTM-centraler deltog i utvärderingen och vi har alla våra egna prioriteringar, men vad gäller resultaten fick vi rätt likadana utvärderingar, konstaterar utvecklingsexpert Petri Svanbäck.

De mest betydande resultaten av företagsstöden konstateras vara höjd kvalitet på företagets verksamhet och nya produkter eller tjänster. Däremot har de haft liten inverkan på främjandet av miljöskyddet, förutsättningarna för internationalisering eller inriktningen av företagets verksamhet. På längre sikt bedöms projektens inverkan synas i fler investeringar och en lönsammare verksamhet.

–  Företagsstöden har också påverkat företagens förnyelse, sysselsättning samt omsättningens tillväxt. Utredningen förstärkte tron på vad vi nu gör, konstaterar företagsanalytiker Matias Smeds.

I Österbottens NTM-centrals program betonas livsmedels- och drycksektorn samt investeringar i fritid, turism och kultur- och naturarvet. Satsningar har också gjorts på informationsförmedlingsprojekt. Utvärderingen betraktade strategin som omfattande, eftersom området innefattar två landskap som båda har sina egna prioriteringar.

–  Däremot ansågs det att samarbetet landskapen emellan var knappt. Visst har vi själva också märkt, t.ex. när vi ordnat nätverksdagar, att projektaktörerna har saknat ett samarbete som går över landskapsgränserna. I fortsättningen ska vi också satsa på det liksom på de gemensamma prioriteringarna i utvecklingsplanen, tillägger Svanbäck.

I utvärderingen konstaterades att om en högre risk kunde godkännas i utvecklings- och företagsprojekten så kunde det ge mer effekt och förnyelse. Enligt Smeds är stödet för nyetableringar och försök ett bra verktyg för den som vill utveckla ny företagsverksamhet.

–  Vi finansierade whiskydestilleriet Kyrö Distillery i initialskedet och det är ett bra exempel på vad en risktagning kan resultera i. Företagen måste ändå ha realistiska möjligheter och förutsättningarna i skick innan de kan testa nya saker.

Utvärderingen stärkte också uppfattningen om att det behövs utvecklingsplaner på regional nivå.

–  Regionerna i Västra Finland är på ett positivt sätt annorlunda tillsammans. Regionerna har ungefär lika mycket medel att röra sig med, men sköter ändå verksamheten på sitt eget sätt och enligt sina egna riktlinjer. De samarbetar och genomför interregionala projekt. Det ger stöd för tanken att det även i fortsättningen lönar sig att ta fram en regional vision för landsbygden och tillsammans definiera ett gemensamt mål för utvecklingen – uttryckligen på regionnivå, konstaterar utvärderare Pasi Saukkonen från Östra Finlands universitet.

Mellanutvärderingen utfördes i samarbete mellan NTM-centralerna i Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Utvärderingen omfattade enkäter till stödtagarna och intervjuer med aktörerna på landsbygden. Det material som utvärderingen bottnade i bestod av 322 finansierade utvecklingsprojekt och 863 finansierade företagsstöd. Med enkäterna nådde man ut till nästan vartannat utvecklingsprojekt och en tredjedel av dem som beviljats företagsstöd.  Utvärderingen gjordes av Östra Finlands universitets region- och kommunforskningscenter Spatia samt TK-Eval.

Enkäten hittar du här (på finska): http://www.doria.fi/handle/10024/168447