För en livskraftig landsbygd!

Målsättningen för närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten är att förbättra konkurrenskraften för jord- och skogsbruket, främja andra näringar på landsbygden och trygga landsbygdens livskraft.  Österbottens NTM-central  verkar i Österbottens och Mellersta Österbottens landskap, som har cirka 250 000 invånare i 23 kommuner.

 

I båda landskapen inser man att välmående och konkurrenskraft är viktiga källor, som stöder landskapens framgång. NTM-centralen i Österbotten finansierar landsbygdens utvecklingsprojekt och företagsstöd med medel från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som delvis kommer från EU.

 

I programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har man  som övergripande teman definierat innovationer, miljöförändring och miljö. Dessa teman strävar man till att uppmärksamma vid förverkligandet av projekt.

 

Målsättningen för företagsstöden är att öka invånarnas möjligheter att förtjäna sitt uppehälle, mångfaldiga områdets näringsstruktur eller förbättra näringsstrukturens struktur utan att försämra fungerande företags verksamhetsförutsättningar. Man strävar till att förbättra företagens konkurrenskraft och nätverkande, öka nyföretagande och förbättra sysselsättningen.

 

Det är möjligt att få projektstöd för att utveckla landsbygdens näringsliv, nya branscher och produktionsmöjligheter. Dessutom kan stöd beviljas för utvecklande av  tjänster, miljön, kulturen och byagemenskaper för landsbygdens befolkning.

 

NTM-centralen i Österbotten finansierar huvudsakligen stora projekt som täcker flera kommuner eller  hela landskapet, landskapsöverskridande projekt samt stora allmännyttiga investeringsprojekt. Leader-grupperna finansierar i huvudsak bya-, kommunala och regionala projekt samt mindre allmännyttiga investeringsprojekt.

 

Vid behov diskuterar man och kommer överens från fall till fall, är det NTM-centralen eller Leader-grupp  som finansierar ett enskilt projekt. Speciellt vid stora projekt kan man också göra så att både NTM-centralen och aktionsgruppen finansierar olika delar i samma projekt.

 

Utvecklingsprojekt och företagsstöd kan ansökas kontinuerligt, men de väljs för finansiering enligt urvalsperioder. NTM-centralen använder urvalskriterier vid val av projekt. Valkriterierna vid NTM-centralen i Österbotten hittar du här:

 

Urvalskriterierna för projekten.

 

Användningen av de här kriterierna ska garantera en likvärdig behandling, en bättre andvänding av de ekonomiska resurserna och fokusera åtgärderna enligt unionens målsättningar för landsbygdens utveckling. Då du planerar en investering, ett bygge eller annan utvecklingsverksamhet, ta kontakt med NTM-centralen i Österbotten.

Personer som handhar projektstöden:

I Vasa:

Stödbeslut

 • Petri Svanbäck, tel. 0295 028 632
 • Birgitta Antell, tel. 0295 028 536

Betalningsbeslut

 • Noora Koskenmäki, tel. 0295 028 654
 • Maj-Len Vestergård, tel. 0295 028 645
 • Pia Häggblom,  tel. 0295 028 565

 

I Karleby:

Stödbeslut

 • Sirkku Wacklin, puh. 0295 028 642

Betalningsbeslut

 • Ari Rauta, tel. 0295 028 611

Personer som handlägger företagsstöd

I Vasa: ansökan om företagsstöd och stödbesluten

 • Matias Smeds, tel. 0295 028 620
 • Peter Björkmark, tel. 0295 028 541

Betalningsbeslut

 • Anna-Mari Heinonen, tel. 0295 016 494

 I Karleby

Ansökan av företagsstöd och stödbesluten

 • Heikki Rautio, tel. 0295 028 612

Betalningsbesluten

 • Elina Mattsson, tel. 0295 028 659

Epost: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi