Tryggheten är hela byns sak

Tryggheten är hela byns sak

Den snabbaste hjälpen får du oftast av den egna byn. Det här vet man i glesbygden där det kan ta tid innan myndighetshjälpen anländer.

Byasäkerheten är en tyngdpunkterna för Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES Leader-gruppernas byaverksamhet. Leader-grupperna vill tvinga byborna att tänka igenom hur man kan förbättra den egna och hela byns trygghet.

I Leader-grupperna har man arrangerat Vår trygga by – skolningar för områdets byar enlig SPEK:s (Suomen Pelastusalan keskusjärjestö = Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) modell.

Vid skolningarna har man uppmuntrat byarna och byborna att förbereda sig på olika undantagstillstånd så som elavbrott, bränder och andra olyckor. Vid skolningarna har man gått igenom till exempel första släcknings åtgärder, vad och hur mycket man bör ha nödreservmat i hemmet.

– Vardagen kan överraska, man kanske inte kan fara till affären av orsak eller annan. Vatten, mat och andra nödvändiga materiel ska man hemma för minst ett par dagar, gärna helst en vecka, konstaterar Elina Itäniemi, verksamhetsledare vid Pirityiset och Vår trygga by- utbildare.

Planen ger trygghet

Meningen med utbildningarna har varit att väcka byborna att tänka igenom tryggheten i byn. Elina Itäniemi önska att så många byar som möjligt skulle bli inspirerade att göra upp en trygghetsplan för byn.

– Man kan påbörja uppgörandet av planen till exempel genom att byborna gör en gemensam trygghetspromenad, där man går tillsammans genom mötesutrymmen, längs byvägen och spånbanan samt lekplatserna, säger Itäniemi.

För trygghetsplanen kartlägger man de saker som hotar vardagens smidighet, trygghet eller trygghetskänsla.

– Utöver det här är det bra att tänka igenom hur man förfar vid krissituationer. Vad gör man till exempel då vinterstormen bryter elen i byn för flera dagar, konstaterar Itäniemi.

– Man tecknar ner alla resurser som finns in byn: människor, kunnande, utrustning och redskap. Man kan till exempel göra en gemensam telefonkatalog för byn, vem som ansvara för vad vid vilket tillfälle.

En guide för hur man gör upp en trygghetsplan finns till exempel på kyläturvallisuus.fi-sidorna. Då planen gjorts en gång, är det bra att gå igenom den en gång i året och uppdatera den vid behov.

Stöd för investeringar

Om förbättrandet av tryggheten i byn kräver till exempel konkreta investeringar, uppmuntrar Itäniemi byn att modigt ta kontakt med det egna områdets Leader-grupp.

– Då tittar vi tillsammans på om man kan stöda investeringen med Leader-pengar.

Ett bra exempel på bybornas aktivitet är Kanala by i Halsua där man byggt en reservbrunn, till vilken Pirityiset har beviljat Leader-stöd.

– Reservbrunnen säkrar vattentillgången vid olyckssituationer. Den gamla brunnen finns nära vägen. Om det till exempel en tankbil stjälper på vägen, kan hela byns vatten förorenas och byn skulle stå utan vatten om man inte byggt reservbrunnen.

 

Text: Maija Ahonen

Översättning: Britt-Marie Norrgård