Leader-grupperna är registrerade föreningar, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag.

 

Leader-grupperna finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringlivsverksamhet samt företagsstöd med stöd av Landsbygdsfonden. Med Leader finansiering kan man stöda bl.a. grundandet av företag och investeringar, byarnas livskraft, hobbymöjligheter och internationell verksamhet.

 

Grupperna handleder dem som söker stöd i hur ansökningarna ska förberedas och projekten förverkligas.

 

Den bärande tanken för Leaderverksamheten är man ska dra nytta av den lokala expertisen och kunnandet vid ortens utvecklingsarbete. Varje Leader-grupp har en egen utvecklingsstrategi för den lokala landsbygden. Strategin utarbetas för varje programperiod i samarbete med områdets invånare och olika aktörer. Just nu pågår programperioden 2014 -2020.

 

Utgående från strategin och valkriterierna, som grundar sig på strategin, bestäms vilka projekt som finansieras. Leader-gruppens styrelse gör finansieringsbesluten. En tredjedel av styrelsens medlemmar representerar den offentliga sektorn, den andra tredjedelen lokala föreningar och företag och resten landsbygdens invånare.

LEADER-verksamhetens principer

 

  • Regionspecifik utvecklingsstrategi: en lokal utvecklingsstrategi uppgörs för ett visst område
  • Nerifrån-upp-principen (gräsrotsprincipen): utvecklingsidéerna är lokala och från gräsrotsnivå
  • Lokalt partnerskap: verksamheten förenar olika stora offentliga och privata aktörer; i beslutsfattandet deltar områdets invånare, föreningar och offentliga sektorer
  • Mångfald och gränsöverskridande verksamhet: samarbetar över sektors- och organisationsgränser
  • Innovation: med utvecklingsverksamhet och projekt strävar man till att skapa något nytt
  • Samarbete mellan områden och internationellt samarbete: man lär sig och samarbetar lokalt, områdesvis, mellan områden och internationellt
  • Nätverksbyggande: målsättningen är att sprida goda exempel

Leader-arbetet finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, det vill säga landsbygdsprogrammet. Finansieringen består av EU:s, statens och kommunernas resurser.

 

Leader-verksamheten kom till Finland 1996 i och med EU-medlemskapet. I hela Europa fungerar över 2000 Leader-grupper. I Finland finns det 54 grupper, av vilka tre hör till Leader Österbottens område: Leader Aktion Österbotten, Leader Pirityiset och Leader YHYRES.