Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder verktyg det vill säga finansiering, då man till exempel vill investera i nya maskiner eller utveckla verksamheten, till exempel hobbyverksamheten vid byagården.  Stöd erjuds också utbildning eller för genomförbarhetsstudier i samband med investering. Oberoende av om din idé är stor eller liten  så lönar det sig att ta kontakt!

 

De här stöden finansieras av Leader-grupperna och NTM-centralerna. Offentliga och privaträttsliga organisationer kan söka stöd liksom byaföreningar eller andelslag. Med utvecklings- och investeringsprojekt kan man förverkliga idéer, som förbättrar servicen och livskvaliteten på landsbygden

 

Ett litet eller medelstort företag eller jordbruk kan få företagsstöd. Företaget som får stöd måste finnas på landsbygden, företaget måste ge den huvudsakliga utkomsten åt åtminstone en person och stödet får inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd

Investeringsstöd kan företag som inleder sin verksamhet eller utvidgar sin verksamhet få bland annat för att skaffa produktionsutrymmen eller för byggande och för anskaffning av maskiner. Investering bör ha en betydlig inverkan på företagets grundande, tillväxt eller utveckling.

Undersökning av investeringens förverkligande

Man kan få stöd för utredande av möjligheterna och förverkligandet av materiellt stöd. Stödet är ämnat för anskaffande av experttjänster. Med det stödet kan man till exempel utreda om det är med ändamålsenligt att skaffa en färdig produktionsbyggnad eller bygga en ny.

Etableringsstödet ger hjälp vid företagets start, då verksamheten startas upp eller då ett redan fungerande företag flyttar över till en helt ny affärsverksamhet. Etableringsstödet kan man få till exempel för produktutvecklingsprojekt, uppgörande av marknadsföringsplaner eller för internationaliseringsåtgärder.

Försöksstödet finns till för att söka nya affärsverksamheter. Med hjälp av stödet kan man testa om idén kan bli en produkt eller tjänst, som det är värt att vidareutveckla.

Samarbetsprojekt är näringarnas utvecklingsprojekt, som två eller flera aktörer förverkligar tillsammans. Resultaten av samarbetsprojektet bör finnas tillgängligt för allmänt nyttjande.

Projektstöden

Med stöd från ett utbildningsprojekt kan man stöda så att till exempel jordbrukare, skogsägare samt företagare och arbetstagare inom andra branscher får information om forskning och innovation inom branschen. Utbildningsprojektet kan förverkligas som kurser eller som nätkurs. Exempel på kursinnehåll kan vara till exempel hållbara och miljövänliga produktionssätt eller möjligheter för förnybar energi.

Informationsförmedlingsprojekten förmedlar färsk information till företagare, invånare och andra aktörer på landsbygden. Inom projekten kan man lyfta fram sådant som påverkar landsbygdens livs-­ och konkurrenskraft.

Allmännyttiga investeringsprojekt ökar bybornas välmående, förbättrar servicen och trivseln. Projektet kan innehålla anskaffningar, renovering av gemensamma utrymmen eller byggande. I ett allmännyttigt investeringsprojekt kan man till exempel renovera ett gemensamt samlingsställe i byn eller restaurera ett kulturobjekt.

I ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan föreningar förbättra serviceutbudet eller hobbymöjligheterna i byn, skapa nya evenemang eller öka boendetrivseln.