Välkommen till det mystiska Mellersta Österbotten!

Välkommen till det mystiska Mellersta Österbotten!

 

Motiveringar: ”Genom projektet PaikuGL har man utvecklat turistkoncept som utnyttjar det lokala kulturarvet med stöd av webbplatsen Genius Loci. Med hjälp av digitala lösningar har man skapat väldigt intressanta kulturleder som anknyter till kulturarvet i Mellersta Österbotten och Österbotten. Kulturlederna kan också utnyttjas på ett mångsidigt sätt i föreningarnas, sammanslutningarnas och företagens verksamhet. Kulturarvet, berättelserna och faktakunskapen i regionen har på ett framgångsrikt sätt anslutits till geodata, mobila användarsystem och sociala medier. Kulturarvet i regionen öppnas för användarna av webbplatsen på ett nytt och intressant sätt.” NTM-centralen i Österbotten.

Välkommen till det mystiska Mellersta Österbotten!

Kulturarvet existerar inte automatiskt. Det bevaras då man anser att ett spår från forna tider är värt att bevara. Det finns spår av det förgångna överallt. ”Genius Loci”, det vill säga Platsens ande, bildas av känslor, kunskap och minnen. Den byggs upp kring lokal historia och kulturarv. Den tradition som bygger på fakta, berättelser, legender och skriverier lever och förändras under generationernas gång.
Kulturarvet måste anpassas till rådande tider för att hållas vid liv och kunna överföras från en generation till en annan. I projektet som utvecklar turistkoncept baserat på det lokala kulturarvet med stöd av webbplatsen Genius Loci bevarar, aktiverar och framhäver man landsbygdens värdefulla kulturarv. Projektet främjar också produktifieringen av kulturarvet i regionen och hur det kan utnyttjas inom turismen.

Forskare Kari Ilmonen från Universitetscentret Chydenius berättar att de historiska berättelserna och intrigerna tilltalar människor allt mer. Inom projektet berättas historier från landsbygden och landsbygdsliknande områden på ett intressant sätt. Avsikten är att skapa ett system som fungerar både vad gäller innehåll, funktion och teknik och som utnyttjar innehållet på webbplatsen Genius Loci. I det här skedet finns det 5 kulturarvsleder som ansluter till 5 olika teman.
– Vi har skapat leder som förutom att de är virtuellt intressanta också lockar människor att bekanta sig med målen på plats och ställe, berättar Ilmonen.

Den nordligaste leden är Eskola skogsbana. I Perho ådal kan man vandra längs Wirkkala konstnärsstig. Längs kusten hittar man Vrakrutten, Prästgårdsrutten och Bottniska vikens Strandväg. Lederna har planerats tillsammans med lokala aktörer. På det här sättet förstärker man kännedomen om landsbygden och dess attraktionskraft.
– Lokalbefolkningen är de bästa experterna på sina egna kulturarvsobjekt, konstaterar Ilmonen.

På webbplatsen Genius Loci finns kartor och information om varje led. Användaren kan lokalisera sig själv på kartan och söka upp de närmaste och mest intressanta besöksmålen samt historier som anknyter till dem. Webbplatsen fungerar också mobilt och det är lätt att bekanta sig med texter, bilder, videor och annat intressant innehåll på plats vid besöksmålet.
Kultur- och naturupplevelser förbättrar människors fysiska och psykiska välbefinnande. Projektet väcker landsbygdens andliga och sociala kapital till nytt liv och bevarar och livar upp regionens immateriella och materiella kulturarv.

Ilmonen önskar att människornas hembygdskännedom och hembygdskärlek ökar i samband med att de besöker objekten. Syftet är dessutom att utnyttja berättelserna i turismen så att allt fler människor hittar till besöksmålen och turistservicen i anslutning till dem med hjälp av berättelserna. – Det kulturarv som finns på webbplatsen Genius Loci erbjuder intressanta och spännande mål för äventyr och resor på egna villkor i det historiska Mellersta Österbotten, sammanfattar Ilmonen.